Werkplan Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd 2014-2016

 

1. Uitgangspunten van beleid.

De taakgroep ziet de intensieve betrokkenheid met mensen wereldwijd als invulling van haar taak. Intensieve betrokkenheid betekent voor ons geloof, hoop en liefde delen en zo, waar nodig, samen met de ander zoeken naar oplossingen.

De basis is samenwerking met locale partnerkerken in het buitenland met respect voor de eigen cultuur.

De door ons onderschreven missie van de landelijke organisatie Kerk in Actie is:

 

Geloven

Het christelijk geloof heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag inspireert dit geloof mensen om zich net als Jezus in te zetten voor anderen. Dat geloof willen wij delen met mensen ver weg en dichtbij. Gods woord zet mensen in beweging.

 

Helpen

Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden door armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog of ziekte. Wij kunnen deze mensen helpen. Door geld of goederen te geven. Door onze stem te verheffen tegen onrecht. Door te luisteren en te bidden.

 

Bouwen

Onze hulp is er altijd op gericht dat mensen op eigen benen komen te staan. Duurzame verbeteringen komen alleen tot stand via goede samenwerking. Daarom bouwen we, samen met anderen en vanuit een christelijke identiteit, aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

 

Leidraad voor de taakgroep is de boodschap van vrede, gerechtigheid, liefde en genade: gepredikt door Jezus tijdens zijn rondgang op aarde en zoals beschreven in de Bijbel, Jesaja 58:

 

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?

 

wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt,

dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

 

2. Taakomschrijving.

De Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd beperkt zich tot het buitenland, voornamelijk  via projecten van de landelijke organisatie Kerk in Actie.

Op kleine schaal steunt de taakgroep ook andere, zorgvuldig gekozen projecten.

Een kerntaak van de taakgroep is voorlichting aan en bewustmaking van de leden van de Protestante Gemeente Emmaüs, door middel van kerkdiensten, publicaties, acties etc.

Wij doen dit o.a. met de jaarlijkse projecten van Kerk in Actie. Door middel van de bewustmaking worden gelden ingezameld ten behoeve van de projecten.

 

 

3. Samenstelling taakgroep.

De Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijdbestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 4 leden, waaronder één ouderling en een diaken. Zij nemen deel aan het overleg binnen de taakgroep.

Daarnaast kent de taakgroep een aantal geregistreerde deelnemers die bijdragen aan de fondsenwerving.

Eén van de predikanten van de Emmaüsgemeente is adviseur van de taakgroep.

 

4. Werkplan

De taakgroep werkt samen met de Taakgroep Diakonie, betreffendede verdeling van de vijf aandachtsvelden van Kerk in Actie (werelddiakonaat – zending – duurzaam leven – noodhulp – kinderen in de knel). Het taakveld werelddiakonaat maakt volgens de kerkorde deel uit van de Taakgroep Diakonie, maar in praktische zin is dit werkveld via de werelddiaken vertegenwoordigd in de Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd. De werkzaamheden zijn in overleg met de Taakgroep Diakonie gedelegeerd aan de Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd.

 

In overleg met de Taakgroep Diakonie zal voor de vaste vrijwillige bijdrage (Vvb) en de collecten zonder specifieke doelen een verdeelsleutel worden vastgesteld voor het Werelddiakonaat.

 

De Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd besteedt behalve aan de werkvelden  'zending, duurzaam leven, vredesvraagstukken, kinderen in de knel, ook aandacht aan het werkveld noodhulp, zij het dat bij noodhulp het initiatief ligt bij de Taakgroep Diakonie.

 

De taakgroep steunt – zo nodig en in goed overleg- ook binnenlandse zendingsprojecten.

 

De taakgroep verzorgt de communicatie over de projecten en de besteding van de opbrengsten uit collecten en vaste vrijwillige bijdragen aan de gemeente.

De taakgroep werkt samen met de Protestantse Zendings Commissie (PZC) met het Hervormd cluster betreffende de zendingswinkel en de rommelmarkt.

 

De taakgroep heeft overleg met de Taakgroep Beheer en Financiën, betreffende

o      Vvb voor de Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd

o      Collecterooster

o      Collectes / busjes bij de uitgangen

 

De taakgroep stelt zich als doel een goede samenwerking te bevorderen met alle geledingen uit de wijkgemeente Emmaüs en de overige wijkgemeentes van de Protestante Gemeente Bodegraven. Ook beoogt de taakgroep een goede samenwerking met plaatselijke initiatieven, zoals Stichting Timoteo, Stichting Local Care, World Servants en initiatieven van individuele gemeenteleden.

 

6. Relatie met de kerkenraad.

In de Kleine Kerkenraad en de Wijkkerkenraad is de taakgroep vertegenwoordigd door een taakouderling. Deze wordt door de taakgroep voorgedragen ter benoeming. De taakouderling draagt zorg voor de communicatie met de kerkenraad o.a. over het beleid. Op deze wijze wordt een noodzakelijke koppeling tot stand gebracht tussen het aandachtsgebied van de taakgroep en de kerkenraad. Afstemming van beleid met betrekking tot andere taakgroepen en het algemene beleid van de kerkenraad vindt plaats in een gesprek met (vertegenwoordigers van) de Kleine Kerkenraad.

 

December 2013.