Begroeting in de hal en bij de ingangen

Opening dienst: door Ouderling 2
-     Welkom aan gastvoorganger en de gemeente;
            bij een jongeren- of KIA/WW-dienst eventueel door een vertegenwoordiger van hen.
-     Mededelingen (kort, de mededelingen staan op de zondagsbrief)
-     Afkondigen van de bloemengroet: voor wie deze bestemd zijn en de mogelijkheid een kaart te tekenen. O3 of gemeentelid bezorgt de bloemen.
(Bestemming wordt vermeld op de volgende zondagsbrief.)
-      de gemeente gaat staan
-     Stil gebed
-     Aankondiging aanvangslied en zingen.
-     Bij de paaskaars geeft de ouderling van dienst de voorganger de hand.     
 
Het begin:

      -      Bemoediging en groet: – de gemeente gaat zitten
      -      Lied
      -      Kyriëgebed
      -      Glorialied

of
      -      Gebed van inkeer
      -      vrijspraak 
      -      leefregel

Het woord:
      -      Gebed
-      Schriftlezing
-      Lied
-      Evangelielezing
-      Lied  
-      Aansteken lantaarn door de kindernevendienst – kinderen gaan naar de nevendienst
-      Verkondiging
-      Lied
 
Gebeden:
      -      Collecten 
-      Eventueel afkondigen van geboorte en herdenken bij overlijden. De 
geboorteroos staat op de tafel.
      -      Dank- en voorbeden : 
  Voorbeden: met verzoeken van gemeenteleden; hiervoor wordt een gebedsbriefje gebruikt.
             Kinderen komen terug uit de KND
    
-      Slotlied (staande)(er is gelegenheid om de kinderen uit de crèche te halen)
Heenzending en zegen
       -       Met gezongen amen

2019 11 07 Amen

Koffiedrinken en elkaar ontmoeten na de morgendienst

 

aangepast: januari 2015