Begroeting in de hal en bij de ingangen van de kerken

 
Opening dienst: door Ouderling 2
-       Welkom aan gastvoorganger en de gemeente.
-       Mededelingen (kort, de mededelingen staan op de zondagsbrief)
-       Afkondigen van de bloemengroet: voor wie deze bestemd zijn en de mogelijkheid een kaart te tekenen. O3 of gemeentelid bezorgt de bloemen. (Bestemming wordt vermeld op de volgende zondagsbrief.)
-       de gemeente gaat staan
-       Stil gebed
-       Aankondiging aanvangslied en zingen.
-       Bij de paaskaars geeft de ouderling van dienst de voorganger de hand.    
 
Bemoediging, votum en groet:
            voorganger :      In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
            gemeente :        amen.
            voorganger :      Onze hulp is in de naam van de Heer,
            gemeente :        die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Drempelgebed
             voorganger :      Heer, vergeef ons al wat wij verkeerd deden,
            gemeente :        en laat ons weer in vrede leven,
            voorganger :      amen.
(Gemeente gaat zitten)
 
            voorganger:      antifoon
Ingangspsalm
            voorganger:      antifoon
 
 Kyriëgebed
            voorganger :        Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en                                        zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:

           voorganger:

 

 

           gemeente:

 

 

 

 

Gloria

             voorganger:

 

             gemeente:

 

 

 

Groet:

              voorganger:


             gemeente:

 

Het woord:
-      Zondagsgebed
-      Schriftlezing
-      Lied    
     -     (Eventueel epistellezing en Halleluja:
                                                                 
vg:                                                               gem:

 
       (Gemeente gaat staan)
-      Evangelielezing,  afgesloten met:
           gemeente :
              (Gemeente gaat zitten)
-     Lied  
-     Aansteken kaars door de kindernevendienst, kinderen gaan naar de KND
      -      Verkondiging
-     Lied
 
Gebeden:
-     Eventueel afkondigen van geboorte en herdenken bij overlijden. De geboorteroos staat op de tafel.
-     Dank- en voorbeden : 
-       Voorbeden:
 met verzoeken van gemeenteleden, hiervoor wordt een gebedsbriefje gebruikt.
-       Stil gebed
-       Onze Vader, afgesloten met:
 
 Kinderen komen terug uit de nevendienst
-       Collecten (er is gelegenheid om de kinderen uit de crèche te halen)
-       Slotlied (staande)
 
Heenzending en zegen
Met gezongen amen
                   
 Koffiedrinken en elkaar ontmoeten na de morgendienst

aangepast: januari 2015