(lopende viering)

 

Begroeting in de hal en bij de ingangen van de kerken
 
Opening dienst: door Ouderling 2
-       Welkom aan gastvoorganger en de gemeente;
            bij een jongeren- of KIA/WW-dienst eventueel door een vertegenwoordiger van hen.
-       Mededelingen (kort, de mededelingen staan op de zondagsbrief)
-       Afkondigen van de bloemengroet: voor wie deze bestemd zijn en de mogelijkheid een kaart te tekenen. O3 of gemeentelid bezorgt de bloemen.
Bestemming wordt vermeld op de volgende zondagsbrief.)
-       de gemeente gaat staan
-       Stil gebed
-       Aankondiging aanvangslied en zingen.
-       Bij de paaskaars geeft de ouderling van dienst de voorganger de hand.   
 
Het begin:
-      Bemoediging, votum en groet: – de gemeente gaat zitten
-      Lied
-      Kyriëgebed
-      Glorialied
-        Gebed van inkeer/vrijspraak/ leefregel. 
  
Het woord:
-      Gebed
-      Schriftlezing
-      Lied
-      Evangelielezing
-      Lied  
-      Aansteken kaars door de kindernevendienst – kinderen gaan naar de nevendienst
-      Verkondiging
-      Lied
 
Gebeden:
-       Eventueel afkondigen van geboorte en herdenken bij overlijden. De geboorteroos staat op de tafel.
-      Dank- en voorbeden : 
Voorbeden: met verzoeken van gemeenteleden; hiervoor wordt een gebedsbriefje gebruikt.
Kinderen komen terug uit de KND
-       Collecten
 
Viering HA(De gang van zaken voor de viering staat hier avondmaal Ontmoetingskerk
-       Slotlied (staande)
 

Heenzending en zegen
-       Met gezongen amen

Koffiedrinken en elkaar ontmoeten na de morgendienst

aangepast: januari 2015