(eventueel met HA Kringviering)

Opening dienst: door Ouderling 2
-     Welkom aan gastvoorganger en de gemeente
-     Mededelingen (kort, de mededelingen staan op de zondagsbrief)
-     Gemeente gaat staan
-     Stil gebed
-     Aankondiging aanvangslied
-     Bij de paaskaars geeft de ouderling van dienst de voorganger de hand.     

Het begin:  

-       Bemoediging en groet: – de gemeente gaat zitten
-       Lied

Het woord:

-      Gebed
-       Schriftlezing
-       Lied
-       Schriftlezing
-       Verkondiging
-       Lied
 
[Geloofsbelijdenis / Lied]

Gebeden:

-       Dank- en voorbeden
-       Stil gebed
-       Onze Vader
 
[Heilig Avondmaal: Wanneer HA gevierd wordt, zijn de collecten vóór de gebeden! De gang van zaken voor de kringviering staat hier: kring Lutherkerk
-       Collecten
-       Slotzang (staande)

Heenzending en zegen:

-       met gezongen amen

aangepast: jauari 2015