De ouderlingen hebben dienst volgens een rooster dat wordt opgesteld door een roostermaker van de Wijkkerkenraad. Het rooster gaat uit van drie ouderlingen in de ochtenddiensten. In de avonddiensten zijn er twee ouderlingen. Bij verhindering zorgen ouderlingen zelf voor een plaatsvervanger en geven dit door aan de anderen die dienst hebben. 

Ouderling van dienst (O1):

De taken van O1 zijn de volgende:

Zij/Hij
- is gastvrouw/gastheer.
- ontvangt de (gast)voorganger. De gastvoorganger heeft schriftelijk al de nodige instructies ontvangen, maar kan nog vragen hebben;
- biedt de gastvoorganger koffie aan;
- vraagt de gastvoorganger naar speciale wensen rond kansel en tafel;
- ontvangt bij een doopdienst (mede) de doopouders;
- spreekt voor aanvang van de dienst in de consistorie een gebed uit.

Na het consistoriegebed gaan ambtsdragers en voorganger naar de kerkzaal. De voorganger en O1 nemen tijdens de mededelingen in de OK even plaats op de stoelen direct links bij binnenkomst in de kerkzaal en in de LK bij de kerkenraad op de voorste stoelen recht tegenover de deur.

 De andere dienstdoende ouderlingen nemen in de OK plaats in de ouderlingenbank rechts. In de LK neemt ieder plaats op de voorste rij.
O1 begeleidt tijdens het voorspel van het aanvangslied de voorganger naar de paaskaars en geeft hem een hand. Zij/Hij hoeft daarbij niets te zeggen, maar kan hem bijv. Gods zegen toewensen.
O1 geeft ook na de dienst de voorganger weer een hand en gaat daarna met de voorganger naar één van de uitgangen om de gemeenteleden een hand te geven;
Pas na vertrek van de voorganger verlaat O1 de consistorie.

Bij overlijden van één van de leden van de Emmaüsgemeente wordt in de morgendienst herdacht. Dit gebeurt staande, voor de voorbeden en kan afgesloten worden met een lied. De gegevens worden aangeleverd door de pastor die betrokken is bij de uitvaart.

Als onverwacht de voorganger niet verschijnt, zorgt O1 ervoor dat er toch een dienst gehouden wordt. Een bijna complete morgendienst is beschikbaar; in de OK in de linkerkast in de consistorie (meteen links). In de LK ligt een liturgie voor een zangdienst in de kast in de consistorie en op de rand bij de microfoon.

Bij calamiteiten worden de aanwijzingen van de koster gevolgd. Hij/zij heeft een BHV-training. 

Ouderling twee (O2):

Zij/Hij doet direct bij binnenkomst in de kerkzaal het welkom en de mededelingen die niet op de zondagsbrief staan.

Adviestekst voor de opening van de dienst door O2:

Goedemorgen / -avond gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst waarin zal voorgaan onze wijkpredikant ds. ........ (of ds. ….. uit …..)
Ook een welkom aan wie meeluistert via radio of internet.
De mededelingen vindt u op de zondagsbrief.
De bloemen uit deze dienst worden als groet en teken van medeleven gebracht naar .….. Als iemand van u de bloemen wil bezorgen, meldt u zich dan even bij (naam noemen van O3). Vergeet u niet de kaart te tekenen die ….. (aangeven waar) ligt. Namens de kerkenraad wens ik u een blijde en gezegende dienst toe.
Ik verzoek u te gaan staan.
In de stilte van ons samenzijn openen wij ons hart voor de Heer.

                                                (niet te kort moment van stil gebed)

Vervul ons hart met uw licht. Amen.
Wij zetten de dienst voort met het zingen van      (aanvangslied opgeven en/of verwijzen naar liturgie of liturgieblad).

Hierna begeleidt O1 de voorganger naar de paaskaars en geeft de handdruk. 

Predikant en O2 overleggen wie bij welke uitgang handen geeft.

NB: * Afkondigen geboorte: vóór de gebeden, door de voorganger; de geboorteroos wordt zo mogelijk weggebracht door de sectieouderling.
* Afkondigen overlijden: vóór de gebeden, door de voorganger. 

Ouderling drie (O3): 

Voorafgaande aan de dienst (vanaf een half uur voor aanvang tot 5 minuten voor aanvang) begroeten onder de toren bij gemeentetafel, voorbedebriefjes uit gebedsmuur aan predikant geven. Bij binnenkomst in de kerkzaal loopt O3 meteen door naar de ouderlingenbank rechts. Na de dienst inlegvel bloemengroet invouwen in de kaarten en de zondagsbrief bijvoegen. Toezien op wegbrengen boeket en geboorteroos (of zelf brengen). Het verdient de voorkeur om even op het liturgisch centrum bij de bloemen te blijven, totdat het wegbrengen is geregeld.