De Taakgroep Eredienst regelt allerlei praktische zaken rond de kerkdiensten in Emmaus. Verder maakt deze taakgroep het rooster voor de zondagse diensten en laat gastpredikanten uitnodigen. In overleg met de kerkenraad wordt vastgesteld hoeveel en welke bijzondere diensten er zijn. Zie het werkplan hieronder.  

Werkplan Taakgroep Eredienst 2017 - 2020 

 1. 1. Uitgangspunten van beleid

De Protestantse Wijkgemeente Emmaüs viert de liturgie als gemeente, die onderweg het woord van Christus hoort en Hem herkent bij het breken van het brood (Lukas 24).

Met de bijbel als inspiratiebron is onze eredienst een ontmoetingsplaats voor geloof en beleving. We bieden graag ruimte aan de gevarieerde geloofsbeleving in ons midden en we vertrouwen dat die ruimte voor allen verrijkend werkt.

Daarom praktiseren we ook verschillende vormen van liturgie: van traditionele woordverkondiging in het spoor van de reformatie tot liturgische vernieuwing met elementen uit de oecumene wereldwijd.

De Taakgroep Eredienst (de TGE) bevordert het gesprek met de gemeente over de eredienst.

 

 1. Taakomschrijving

De TGE:

 • maakt een plan voor de verdeling van verschillende soorten diensten (‘Veelkleurigheid’) zoals modern, traditioneel, met gezongen liturgie, jongeren, Taizé en dergelijke.
 • bezint zich over de identiteit van de Emmaüsgemeente met betrekking tot de eredienst.
 1. Liturgische elementen

De TGE stelt de liturgische elementen vast die gebruikt worden in de diensten, zoals:

 • begroeten in de hal.
 • roos bij een geboorte.
 • afkondiging van overlijden.
 • voorbeden, met verzoeken van gemeenteleden of kindergroepen.

 

 1. Organisatorische elementen en werkterreinen

Onder de verantwoordelijkheid van de TGE vallen de volgende werkgroepen:

 • Preekvoorziening & Roosters.
 • Muzikale medewerking.
 • Cantorij
 • Kerkmuziek & Liturgische vernieuwing.
 • Begroeters
 • Bloemen in de eredienst.
 • Liturgische Bloemschikking.
 • Doopboek
 • Gedenkkapel
 • Lectoren
 • Paaskaarsen
 • Taizévieringen.
 • Beamerpresentatie
 • Werkgroep Kerkdiensten

De werkgroepen organiseren hun werkzaamheden zelfstandig. Daar waar overleg gewenst is, wordt dit over en weer gevraagd. De werkgroep Preekvoorziening & Roosters heeft een permanente afvaardiging in de TGE.

 

 1. Relatie met de kerkenraad

De Taakgroep neemt zelfstandig besluiten voor zover deze vallen binnen het vastgestelde werkplan.

Dit geldt niet voor zaken die de Taakgroep overstijgen. 

De Taakgroep  wordt in de Kleine kerkenraad vertegenwoordigd door een van de Taakouderlingen

 

 1. Bemensing

 

De TGE bestaat uit :

 • voorzitter
 • secretaris
 • twee ouderlingen die het contact met de kerkenraad onderhouden.
 • één predikant.
 • vertegenwoordiger van de werkgroep Preekvoorziening & Roosters.
 • drie overige leden.

Bij vacatures kan de TGE nieuwe leden benoemen. Taakouderlingen worden door de kerkenraad benoemd.

 

 1. Financiën

De TGE stelt geen begroting op. De noodzakelijke uitgaven worden via de Taakgroep Beheer & Financiën geregeld.

 

Opnieuw vastgesteld door de Taakgroep Eredienst op 1 maart 2017