TAAKGROEP PASTORAAT 

1 Uitgangspunten van beleid
Wij, de Taakgroep Pastoraat, laten ons inspireren door het Emmaüsverhaal (Lucas 24: 30-35) waarbij wij in het samen onderweg zijn verwachten de Heer te ontmoeten. Christus vroeg van zijn volgelingen de onderlinge liefde en noemde dat hun eerste missionaire kenmerk (Joh. 13: 34 en 35). In het pastoraat van onze gemeente willen we deze liefde gestalte geven. Trefwoorden van ons pastoraat zijn: omzien naar elkaar, aandacht voor leden met zorgen, geloofsgesprek en klankbord zijn voor individuele leden en de gemeente als geheel.
 
2 Taakomschrijving
Organisatie
De Taakgroep Pastoraat bestaat uit predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en pastoraal medewerkers.
De Protestantse Wijkgemeente Emmaüs is onderverdeeld in twee geografische wijken, te weten Wijk Oost en Wijk West, ieder bestaande uit zes secties. De indeling vind je hier. Elke wijk heeft een pastoraal team, bestaande uit een predikant en/of kerkelijk werker, ouderlingen en pastoraal medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de invulling van de pastorale taken in hun gebied. Het team van predikanten en kerkelijk werkers doet een voorstel voor hun onderlinge werkverdeling in de wijken.
 
Pastorale taken op drie niveaus:
a. Het pastoraat door gemeenteleden onderling vormt de basis van het omzien naar elkaar. In onze gemeente moet worden nagedacht over de vraag hoe we deze vorm kunnen bevorderen.
b. De pastorale teams hebben een opdracht op het gebied van individueel pastoraat, groothuisbezoek en indien een verzoek daar ligt, kan een kring opgestart worden of een gemeenteberaad georganiseerd worden. Het ‘dagelijks’ pastoraat wordt in het algemeen ingevuld door sectieouderlingen en pastoraal medewerkers in hun gebied.
c. De uitvoerende pastorale taak van predikanten en kerkelijk werkers betreft vooral het pastoraat rond ziekte, crisis en andere bijzondere levensmomenten.
 
Verdere taken
1. De Taakgroep maakt beleid voor het pastoraat.
2. De Taakgroep coördineert het kennismakingsbezoek bij nieuw-ingekomenen.
3. De Taakgroep streeft naar contact met de verschillende subcommissies die gemeenteleden bezoeken, zoals de Hervormde bezoekdienst en het Comité Meeleven en overlegt met hen over samenwerking.
4. De Taakgroep is verantwoordelijk voor de werving van ambtsdragers en pastorale medewerkers. Zij coördineren de werving van nieuwe ambtsdragers in overleg met die Taakgroepen waar vacatures zijn.
 
3 Werkvelden
Pastoraal werk
Als werkvormen onderscheiden we o.a. het individueel huisbezoek en het groothuisbezoek en hiervan afgeleide activiteiten zoals het kringwerk. Deze vormen zijn niet concurrerend maar elkaar aanvullend bedoeld.
Doelen van het individueel pastoraat zijn: persoonlijke aandacht en geloofsgesprek.
Doelen van het groothuisbezoek zijn: aandacht voor elkaar, geloofsgesprek bv. naar aanleiding van een jaarthema en gestalte geven aan het “kerk zijn in de straat”. In alle secties bieden we jaarlijks groothuisbezoeken aan.
 
Onderlinge toerusting
De Taakgroep vergadert vijfmaal per jaar met het oog op toerusting en het behandelen van organisatorische zaken. Het eerste deel van de vergadering is plenair. Daarin is vooral van belang de toerusting, die in het algemeen door kerkelijke professionals (predikant, kerkelijk werker, gemeenteadviseur) zal worden verzorgd. Daarnaast worden lopende zaken besproken. In het tweede deel van de vergadering gaan de wijken Oost en West afzonderlijk in overleg over de aandachtspunten in het pastoraat in de secties.
Tevens vinden binnen het pastorale team de organisatie en uitvoering van de groothuisbezoeken plaats. De afzonderlijke pastorale teams streven naar regelmatig contact met de diakenen en diaconale medewerkers die aan hun sectie verbonden zijn.

Gemeenteberaad
De Taakgroep kan o.a. naar aanleiding van signalen vanuit de gemeente het uitschrijven van een gemeenteberaad initiëren. Het uitschrijven van een gemeenteberaad is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De Taakgroep Pastoraat is samen met de kerkenraad verantwoordelijk voor de uitvoering van een gemeenteberaad.
 
4 Relatie met de kerkenraad
De Taakgroep Pastoraat is via de sectieouderlingen vertegenwoordigd in de kerkenraad.
 
5. Bemensing
Naast predikanten en kerkelijk werkers bestaat de Taakgroep uit ouderlingen en pastoraal medewerkers.
Binnen de Taakgroep fungeert een stuurgroep als ‘dagelijks bestuur’. Zij zorgt voor de voorbereiding en invulling van de vergaderingen van de Taakgroep Pastoraat en coördineert de vergaderingen van de blokteams. De stuurgroep bestaat uit één vertegenwoordiger uit ieder blok en één predikant.

6. Comité Meeleven
Dit Comité is actief naast de Taakgroep Pastoraat. 

(aangepast april 2021)