TAAKGROEP PASTORAAT 

1 Uitgangspunten van beleid
Wij, de Taakgroep Pastoraat, laten ons inspireren door het Emmaüsverhaal (Lucas 24: 30-35) waarbij wij in het samen onderweg zijn verwachten de Heer te ontmoeten. Christus vroeg van zijn volgelingen de onderlinge liefde en noemde dat hun eerste missionaire kenmerk (Joh. 13: 34 en 35). In het pastoraat van onze gemeente willen we deze liefde gestalte geven. Trefwoorden van ons pastoraat zijn: omzien naar elkaar, aandacht voor leden met zorgen, geloofsgesprek en klankbord zijn voor individuele leden en de gemeente als geheel.
 
2 Taakomschrijving
Organisatie
De Taakgroep Pastoraat bestaat uit alle predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en pastoraal medewerkers.
De Protestantse Wijkgemeente Emmaüs is onderverdeeld in twee geografische gebieden, te weten Emmaüs Oost en Emmaüs West, ieder bestaande uit zes secties. De indeling vind je hier. Voor ieder gebied wordt een pastoraal team (Oost en West) gevormd, bestaande uit een predikant en/of kerkelijk werker, ouderlingen en pastoraal medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de invulling van de pastoraal taken in hun gebied. Het team van predikanten en kerkelijk werkers doet een voorstel voor hun onderlinge werkverdeling over de gebieden.
 
Pastorale taken op drie niveaus:
a. Het pastoraat door gemeenteleden onderling vormt de basis van het omzien naar elkaar. In onze gemeente moet worden nagedacht over de vraag hoe we deze vorm kunnen bevorderen.
b. De pastoraal teams hebben een opdracht op het gebied van individueel pastoraat, groothuisbezoek en indien een verzoek daar ligt, kan een kring opgestart worden of een gemeenteberaad georganiseerd worden. Het ‘dagelijkse’ pastoraat wordt in het algemeen ingevuld door sectieouderlingen en pastoraal medewerkers in hun gebied
c. De uitvoerende pastorale taak van predikanten en kerkelijk werkers betreft vooral het pastoraat rond ziekte, crisis en andere bijzondere levensmomenten.
 
Verdere taken
1. De Taakgroep maakt beleid voor het ouderenpastoraat. Ieder jaar wordt een specifiek aandachtspunt opgesteld ( pastorale spits ) voor bv leeftijdscategorie of een andersoortige categorie gemeenteleden.
2. De Taakgroep coördineert het kennismakingsbezoek bij nieuw-ingekomenen.
3. De Taakgroep onderhoudt contact met de verschillende subcommissies die gemeenteleden bezoeken, zoals de Hervormde bezoekdienst en het Comité Meeleven en overlegt met hen over samenwerking.
4. De Taakgroep is verantwoordelijk voor de werving van ambtsdragers en pastorale medewerkers.
 
Voor de uitvoering van de werving van ambtsdragers en pastorale medewerkers zijn de pastoraal teams verantwoordelijk. Zij coördineren de werving van nieuwe ambtsdragers in overleg met die Taakgroepen waar vacatures zijn.
 
3 Werkvelden
Pastoraal werk
Als werkvormen onderscheiden we o.a. het individueel huisbezoek en het groothuisbezoek en hiervan afgeleide activiteiten zoals het kringwerk. Deze vormen zijn niet concurrerend maar elkaar aanvullend bedoeld.
Doelen van het individueel pastoraat zijn: persoonlijke aandacht en geloofsgesprek. Voor het individueel pastoraat gebruiken we een werkwijze waarbij we, met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van elk gemeentelid, het initiatief niet uit handen geven.
Doelen van het groothuisbezoek zijn: aandacht voor elkaar, geloofsgesprek bv. naar aanleiding van een jaarthema en gestalte geven aan het “kerk zijn in de straat”. In alle secties bieden we jaarlijks groothuisbezoeken aan. Voor de uitnodigingen gebruiken we open vormen.
 
Onderlinge toerusting
De Taakgroep vergadert drie maal per jaar met het oog op toerusting en het behandelen van organisatorische zaken. Vooral de toerusting is hier belangrijk en zal in het algemeen door kerkelijke professionals ( predikant, kerkelijk werker, gemeenteadviseur) moeten worden gedaan.
Daarnaast komen de pastoraal teams minimaal drie maal per jaar afzonderlijk bijeen. In dit kleinere verband is plaats voor onderlinge uitwisseling van ervaringen, ‘coachen’ van pas aangetreden ambtsdragers/pastorale medewerkers door meer ervaren leden van het team, bespreken van de voortgang van het bezoekwerk en het doorspreken van problemen ondervonden in het bezoekwerk.
Tevens vinden binnen het pastoraal team ook de organisatie en uitvoering van de groothuisbezoeken in plaats. De afzonderlijke pastoraal teams hebben minimaal één keer per jaar contact met de aan hun geografisch gebied verbonden diakenen en diaconale medewerkers om voeling met elkaars werkveld te houden en tijdig, waar nodig, te kunnen inspringen
 
Gemeenteberaad
De Taakgroep kan o.a. naar aanleiding van signalen vanuit de gemeente het uitschrijven van een gemeenteberaad initiëren. Het uitschrijven van een gemeenteberaad is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De Taakgroep Pastoraat is samen met de (kleine) kerkenraad verantwoordelijk voor de uitvoering van een gemeenteberaad.
 
4 Relatie met de kerkenraad
De Taakgroep Pastoraat is via alle sectieouderlingen vertegenwoordigd in de kerkenraad en middels drie van hen ook in de kleine kerkenraad.
De kerkenraad bepaalt (ten aanzien van het pastoraat) de hoofdlijnen van het beleid en de Taakgroep is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering daarvan.
 
5. Bemensing
Naast predikanten en kerkelijk werkers bestaat de Taakgroep uit ouderlingen en pastoraal medewerkers. Er wordt gestreefd naar een bezetting van minimaal één ouderling en één pastoraal medewerker per sectie.
Binnen de Taakgroep fungeert een stuurgroep als ‘dagelijks bestuur’. Zij zorgt voor de voorbereiding en invulling van de vergaderingen van de Taakgroep Pastoraat en coördineert de vergaderingen van de blokteams. De stuurgroep bestaat uit één vertegenwoordiger uit ieder blok en één predikant.

6. Comité Meeleven
Dit Comité is actief naast de Taakgroep Pastoraat. 

(aangepast febr. 2020)