Executive Summary Jongerenbeleidsplan: ‘Discipelen in opleiding’

 

De Protestantse Wijkgemeente Emmaüs Bodegraven telt 2600 leden, van wie 687 leden in de leeftijd van 0 - 25 jaar zijn (gegevens november 2012). Binnen deze groep jongeren is een scheefgroei in de opbouw te herkennen. Namelijk: 50% van de jeugd is in de leeftijdscategorie tussen 16 en 25 jaar. De kinderen tot en met 4 jaar vormen met slechts 7% een opmerkelijk kleine groep.

 

Binnen wijkgemeente Emmaüs worden er veel activiteiten georganiseerd in het jongerenwerk. En daarbij zijn enorm veel vrijwilligers betrokken die korte of langere tijd een stukje oplopen met kinderen en jongeren van de gemeente. Globale schatting: 160 functies (sommige mensen vervullen meerdere functies). De belangrijkste conclusie is echter dat deze activiteiten niet op zich mogen staan en ingebed worden in een visie en een beleid.

 

Missie Taakgroep Jongeren (TJ):

 

Geloofsopvoeding en Geloofsbegeleiding voor jongeren (0 -25 jaar) aanbieden:

Dat zij God leren kennen en de waarde van het christelijk geloof ontdekken voor hun eigen leven. Waarin zij Hem en de ander willen dienen en liefhebben met hoofd, hart en handen.

 

Visie TJ:

 

Wijkgemeente Emmaüs vormt een levende kerkgemeenschap van en voor alle generaties, waarin jongeren een zichtbare plek hebben. Met elkaar vormt de Wijkgemeente Emmaüs het Lichaam van Christus, waarin jongeren en volwassenen een ontmoetingsplek kunnen vinden in de hedendaagse Bodegraafse samenleving met de Bijbel als fundament.

 

Ziel van het jongerenwerk:

De ontmoeting tussen Jezus en de twee mensen op hun weg naar Emmaüs en weer terug naar Jeruzalem (Lucas 24: 13 – 35) vormt de ziel van het jongerenwerk. De eerste reden voor deze keuze van dit Bijbelgedeelte ligt voor de hand gezien de naam van de wijkgemeente. Een tweede, en belangrijkere reden voor deze keuze ligt in het verhaal van deze Emmaüsgangers zelf.

Er zijn twee processen te herkennen in dit verhaal:

Allereerst het proces van samen gemeente-zijn. Er zijn drie mensen onderweg: Kleopas, zijn metgezel en Jezus. We kunnen in deze drie mensen verschillende rollen herkennen, zoals de leeftijdsgenoot, medemens samen op de weg, deelgenoot, leraar, God. Ieder mens kan op bepaalde momenten in zijn leven voor een ander van betekenis zijn in een verschillende rol.

Daarnaast valt in dit verhaal het proces op, dat Kleopas en de ander doormaken in hun persoonlijke geloofsontwikkeling. Iedere levensfase biedt weer nieuwe momenten/ gebeurtenissen waardoor je blik vertroebeld kan worden en waarbij je een proces doorloopt van wel/niet een plek geven van ‘het nieuwe’ in je eigen leven; ook als je volwassen bent gaat dit proces nog steeds door.

 

Het op weg gaan naar Emmaüs en weer terug naar Jeruzalem gaan is geen georganiseerde reis van A naar B, maar een trektocht waarin vallen en opstaan, twijfel en zeker weten, moeite en hoop elkaar zullen afwisselen. De zekerheid dat jongeren zich daarin geborgen mogen weten in Gods hand vormt hierbij de stabiele basis.

Aan de hand van vier clusters ontmoeten, leren, vieren en dienenzullen deze processen in dit jongerenbeleidsplan worden toegelicht. Als 5ecluster is geloofsopvoeding/begeleiding toegevoegd.

 

 

Structuur van het jongerenwerk:

De komende vier jaar is er aandacht voor alle clusters, echter elk seizoen zal er één cluster prioriteit krijgen. Er wordt in seizoen 2013/2014 een start gemaakt met het clusterontmoeten.Vanuit de ontmoeting van jongeren met elkaar, de kerkelijke gemeenschap en God ontstaat er een basis van veiligheid: het gezien worden en het elkaar kennen. Als deze basis goed is, is er ruimte om verder te werken aan het leren.Als jongeren openstaan om te leren kunnen we met elkaar hen helpen op hun weg met God. Dat gebeurt door middel van het leren kennen van de verhalen uit de Bijbel en wat de uitleg en de betekenis van deze verhalen in levens van mensen kan betekenen. Bij het clustervierengaat het erom dat zij een onderdeel zijn van de gemeente en de eredienst. Er wordt ruimte geboden voor eigen diensten. Van groot belang is dat elke eredienst elementen bevat die voor jong en oud aanspreken en waarbij jongeren op verschillende manieren zelf deelgenoot worden van de eredienst. Als laatste komen we dan bij het cluster dienen:op weg gaan met wat de jongere aan bagage heeft ontvangen om er te zijn voor de ander. En dit dienen kan vervolgens niet zonder elkaar te  ontmoeten.

Het cluster geloofsopvoeding/begeleidingricht zich op het voorleven en doorgeven van het christelijk geloof en onderhoud op verschillende manieren contact met de (groot)ouders. Geloofsopvoeding/begeleiding heeft blijvende aandacht.

 

Conclusie:

Gedurende het onderzoek, de gesprekken en al schrijvenderwijs is de TJ tot de conclusie gekomen dat jongerenwerk ten diepste gemeenteopbouwwerk is. Dat betekent dat jongerenwerk niet op zich staat als onderdeel, maar verankerd is met alle generaties en in verbinding staat met alle Taakgroepen binnen wijkgemeente Emmaüs.

De twee lijnen die in het jongerenwerk steeds benadrukt worden in de komende vier jaar zijn:

De lijn van het verbinden van jongeren onderling en het verbinden van generaties met elkaar (proces van samen gemeente-zijn).

De lijn van groeien in geloof (proces van persoonlijke geloofsontwikkeling).

 

Verbinding met de andere Taakgroepen geschiedt op basis van onderstaande clusterindeling: 

Ontmoeten: Taakgroep B & O, Taakgroep Pastoraat, Taakgroep Presentatie.

Leren: Taakgroep B & O, Taakgroep Presentatie.

Vieren: Taakgroep Eredienst.

Dienen: Taakgroep Diaconie, Taakgroep KIAWW.